Meniu
Krepšelis

Privatumo politika

MB „SKAITAU NUO GIMIMO“ PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MB “Skaitau nuo gimimo“, įmonės kodas 305437373, buveinės adresas S. Žukausko g. 34-37, LT-08235 Vilnius (toliau – Bendrovė), saugodama bei gerbdama savo klientų, įskaitant Bendrovės interneto svetainės www.skaitaunuogimimo.lt (toliau – Svetainė) pirkėjų bei lankytojų (toliau – Klientai), kandidatų į darbo vietas (toliau - Kandidatai), teisę į asmens duomenų apsaugą bei privatumą, įsipareigoja sąžiningai bei teisėtai tvarkyti bei prižiūrėti Klientų bei Kandidatų (toliau kartu visi šiame punkte nurodyti asmenys vadinami duomenų subjektai) pateiktus asmens duomenis.
2. Šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuojama duomenų subjektų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarka bei principai.
3. Privatumo politika įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmens apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatos.
4. Naudojantis Bendrovės Svetaine ar perkant prekes iš jos subjektai sutinka su Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruojantis arba perkant Svetainėje po Privatumo politika pažymima varnelė „Susipažinau ir sutinku“. Šis punktas netaikomas tiems veiksmams, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo.

II. PRIVATUMO POLITIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

5. Privatumo politikoje vartojamos šios sąvokos:
5.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
5.2. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
5.3. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
5.4. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
5.5. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje, Bendrovės administruojamuose tinklaraščiuose bei Bendrovės administruojamame tinklalapyje ir yra saugoma duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
5.6. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių.
5.7. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

III. TVARKOMŲ DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, TIKSLAI BEI TVARKYMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

6. Bendrovė renka asmens duomenis apie:
6.1. Klientus, kurie registruojasi gauti Bendrovės naujienlaiškius. Renkami bei tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas.
6.2. Klientus, kurie registruojasi Svetainėje. Renkami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl Bendrovės siunčiamos informacijos. Kai Klientas iš Svetainės perka prekes, papildomai renkami bei tvarkomi asmens duomenys, susiję su prekių tiekimu, užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės, bet kokie kiti duomenys, kuriuos asmuo pateikia papildomai savo iniciatyva, registruojantis bei perkant prekes. Asmens duomenys yra saugomi Kliento bei Bendrovės bendradarbiavimo laikotarpiu bei pasibaigus bendradarbiavimui;
6.3. Svetainės lankytojus (žr. skyrių „Slapukai“);
6.4. Socialinių tinklų naudotojus, kurie kreipiasi į Bendrovę per Bendrovės paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja (žr. skyrių „Socialiniai tinklai“);
6.5. Kandidatus (žr. skyrių „Kandidatai“);
7. Surinkti duomenų subjektų asmens duomenys naudojami šiais tikslais:
7.1. Kliento identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje ir (ar) prisijungiant prie Kliento paskyros, Kliento pateikto prekių pirkimo užsakymo apdorojimui ir įvykdymui.
7.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens sutikimo pagrindu: Klientams  siųsti naujienlaiškius, informaciją, pateikti pagal duomenų subjektų poreikius pritaikytą turinį Bendrovės paskyrose socialiniuose tinkluose ar įsiminti aktualią informaciją.
7.3. Siekiant pagerinti Svetainės  veikimą;
7.4. Atrankos į darbo vietą organizavimo tikslu Kandidato sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas įdarbinimo paslaugas teikiančiam asmeniui ar Bendrovei atsiunčiant gyvenimo aprašymą bei kitą informaciją (motyvacinį laišką, kt,);
8. Tvarkant duomenų subjektų asmens duomenis laikomasi šių principų:
8.1. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu bei yra tikslūs;
8.2. Duomenų subjektų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
8.3. Duomenų subjektų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
8.4. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TURIMOS TEISĖS BEI JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9. Duomenų subjektai turi šias teises:
9.1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (pateikiama informacija, ar asmens duomenys yra tvarkomi; su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija, numatyta BDAR 15 straipsnio 1 dalyje; tvarkomų asmens duomenų kopija);
9.2. Teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis;
9.3. Teisę reikalauti ištrinti duomenis (netaikoma, jei yra BDAR 17 straipsnio 3 dalyje nurodyti pagrindai), jei:
9.3.1. Jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
9.3.2. Duomenų subjektas atšaukė sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;
9.3.3. Duomenų subjektas nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnį;
9.3.4. Duomenų subjekto asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
9.3.5. Kitais BDAR 17 straipsnyje nurodytais pagrindais.
9.4. Teisę reikalauti apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, jei:
9.4.1. Duomenų subjektas užginčija jo asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
9.4.2. Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti, bet prašo vietoj to apriboti jų naudojimą;
9.4.3. Bendrovei nebereikia duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jie reikalingi Bendrovei siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
9.4.4. Kai duomenų subjektas pateikia prašymą nebetvarkyti jo asmens duomenų, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėti interesai yra viršesni už duomenų subjekto prašymą.
9.5. Teisę į duomenų perkeliamumą, jei tai nedaro neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms, (t.y. teisė gauti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, kurie Bendrovei buvo pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, įskaitant teisę prašyti Bendrovės, jog ši tokius duomenis persiųstu kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma), kai:
9.5.1. Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
9.5.2. Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu.
9.6. Teisę apskųsti Bendrovės veiksmus ar neveikimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, el. p. ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt , taip pat teismui LR teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Privatumo politikos 9 punkte nurodytos teisės tam tikrais atvejais gali apriboti ar nutraukti duomenų subjektų teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, jei duomenų subjekto asmens duomenys yra būtini, siekiant toliau naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
11. Kreiptis dėl Privatumo politikos 9 punkte nurodytų teisių, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pateikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ar suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą) duomenų subjektas turi teisę pateikus prašymą (toliau – prašymas)  siunčiant paštu adresu Žukausko 34-37, LT-08235, Vilnius, žodžiu telefonu +370 61928880 ar asmeniškai Bendrovės patalpose adresu Žukausko 34-37, LT-08235, Vilnius. Šis punktas netaikomas, kai duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius.
12. Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
13. Savo teises duomenų subjektas turi teisę įgyvendinti pats arba per atstovą.
14. Duomenų subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais duomenų subjekto atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamojo asmens vardą, pavardę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
15. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Bendrovė turi teisę paprašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
16. Gavus prašymą, Bendrovė ne vėliau kaip vieną mėnesį nuo prašymo gavimo duomenų subjektui pateikia informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
17. Jei prašymas pateiktas nesilaikant Politikos 12-14 punktuose nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas duomenų subjektas apie tai informuojamas, nurodant priežastis.
18. Atsakymas pateikiamas valstybine kalba. Jei prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, Bendrovė informaciją pateikia įprastai naudojama elektronine forma, išskyrus atvejus, jei duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.
19. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymą atliekami ir informacija teikiama neatlygintinai. Esant akivaizdžiai nepagrįstam ar neproporcingam prašymui, įskaitant atvejus dėl pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal faktiškai patiriamas administracines išlaidas.
20. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis registruotu laišku ar adresu Žukausko 34-37, LT-08235, Vilnius, el. p. info@skaitaunuogimimo.lt arba tel. +370 61928880.

V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS ASMENIMS

21. Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti teikiami:
21.1. Bendrovės darbuotojams, į kurių funkcijas įeina asmens duomenų tvarkymas bei kurie privalo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis vykdydami savo tiesiogines funkcijas. Tvarkydami duomenų subjekto asmens duomenis, Bendrovės darbuotojai laikosi asmens duomenų apsaugos, konfidencialumo bei kitų reikalavimų;
21.2. Valdžios institucijoms, esant jų teisėtam prašymui ar siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus;
21.3. Duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, Bendrovės IT sistemą prižiūrinčiai įmonei). Bendrovė savo veikloje pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos organizacinės ir techninės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas atitiktų BDAR ir kitų teisės aktų reikalavimus.

VI. KANDIDATAI Į DARBO VIETAS

22. Bendrovė tvarko visą informaciją, kurią kandidatas pateikia Bendrovei, kandidatuodamas į tam tikras pareigas. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį Kandidatas išreiškia Bendrovei ar įdarbinimo paslaugas teikiančiam asmeniui, atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą.
23. Kandidatas bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo sutikimą, tačiau tokiu atveju Bendrovė ar įdarbinimo paslaugas teikianti įmonė turi teisę pašalinti Kandidatą iš kandidatų sąrašo, jei tolimesnis kandidatūros svarstymas nėra įmanomas be jo asmens duomenų naudojimo.
24. Jei nebus išreikštas atskiras prašymas, asmens, kaip Kandidato, asmens duomenys bus ir toliau saugomi, net ir pasirašius darbo sutartį.
25. Kandidatui nepraėjus atrankos Bendrovė turi teisę įtraukti kandidato asmens duomenis į Kandidatų duomenų bazę. Kandidatas bet kuriuo metu gali pareikalauti, kad šie duomenys nebebūtų kaupiami Kandidatų duomenų bazėje, Kandidato asmens duomenys nedelsiant sunaikinami, tačiau tokiu atveju Bendrovė neturės Kandidato asmens duomenų Kandidatų duomenų bazėje.
26. Kandidatų asmens duomenys gali būti teikiami:
26.1. Duomenų tvarkytojams;
26.2. Bendrovės darbuotojams, į kurių funkcijas įeina asmens duomenų tvarkymas, bei kurie privalo tvarkyti asmens duomenis vykdydami savo tiesiogines funkcijas. Tvarkydami asmens duomenis, Bendrovės darbuotojai laikosi asmens duomenų apsaugos, konfidencialumo bei kitų reikalavimų;
26.3. Įmonėms ar kitoms organizacijoms, santykiuose su kuriais Bendrovei atstovauja jos darbuotojai. Teikiami tie asmens duomenys, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą atstovavimą Bendrovei;
26.4. Valdžios institucijoms, esant jų teisėtam prašymui ar siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.

VII. SLAPUKAI

27. Pagrindinis slapukų tikslas – atpažinti duomenų subjektų poreikius, geriau prisitaikyti prie duomenų subjektų poreikių ir padaryti Svetainės, Bendrovės administruojamų tinklaraščių ar Bendrovės administruojamo tinklalapio veikimą kuo efektyvesnį ir naudingesnį duomenų subjektui.
28. Sesijos slapukai skirstomi į :
28.1. Sesijos (veikimą gerinančius) slapukus. Šie slapukai pagerina Svetainės, Bendrovės administruojamų tinklaraščių ir Bendrovės administruojamo tinklalapio veikimą ir renka bendro pobūdžio, šifruotą (anoniminę) informaciją apie naudojimą konkrečia interneto svetaine;
28.2. Analitiniai (Google Analytics) slapukai. Šie slapukai įgalina Bendrovę suskaičiuoti Svetainės, Bendrovės administruojamų tinklaraščių bei Bendrovės administruojamo tinklalapio lankytojus, matyti, kaip vartotojai, naudodamiesi šiomis svetainėmis, po jas juda. Jų pagalba pagerinamas Svetainės veikimas, užtikrinant, kad tai atitiktų duomenų subjekto lūkesčius.
28.3. Funkciniai slapukai, kurie padeda atpažinti Svetainės vartotojus, kai jie dar kartą apsilanko jose. Tai įgalina Bendrovę pateikti socialiniuose tinkluose (pvz. Facebook) pagal vartotojų poreikius pritaikytą turinį.

VIII. SOCIALINIAI TINKLAI

32. Duomenų subjekto pateikiama informacija Bendrovei, kurią jis pateikia per Bendrovės paskyras socialiniuose tinkluose, kontroliuojama konkretaus socialinio tinklo valdytojo.
33. Bendrovė šiuo metu turi šias paskyras socialiniuose tinkluose:
33.1. https://www.facebook.com/skaitaunuogimimo/
33.2. https://www.instagram.com/skaitaunuogimimo/
34. Kilus klausimų dėl duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo Politikos 33 punkte nurodytuose tinkluose, rekomenduotina susisiekti su tais socialinių tinklų valdytojais bei perskaityti jų pateikiamus privatumo pranešimus.